Hayk Ghevondyan 7 Erkar Tari Instrumental

00:00 / 04:16
Loading
1
250
Pitch
0.0
+
Tempo, %
0.0
+
Type: filtered
File Size: 9.7 MB 320 kbps
Uploaded: Henrik Hovsepyan @ May 1, 2022
Lyrics of Song "7 Erkar Tari"
  
Յոթը երկար տարի
Սերը սրտիս մեջ
Կանչում եմ յար արի
Արի հովի հետ։ 

Պարտեզի մեջ բացված /
Փերի ես դարձել       / 2×
Ալ֊մետաքսյա քողը  /
Երեսիդ գցել։     / 

Արի֊Արի սիրելիս      /
Ծտից թև առ շուտ արի / 2×
Ամեն քեզ ախ հիշելիս  /
Սիրտս է լալիս։       /
🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊
🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 

Եկան, ասին վեր կաց
Առ` նամակ ունես
Հենց իմացա յար ջան 
Գրողն էլ դուն ես 

Գնացի հեռուներ 
Նամակդ բացի 
Նամակդ կարդացի
Ու մի լավ լացի։ 

Գնացի հեռուներ 
Նամակդ բացի 
Լոռվա սեգ սարերում 
Ու մի լավ լացի։ 

Նամակ գրեցի իմ յարին
Ծտից թև առ շուտ արի 
Ամեն քեզ ախ հիշելիս 
Սիրտս է լալիս։      

Արի֊Արի սիրելիս      
Ծտից թև առ շուտ արի 
Ամեն քեզ ախ հիշելիս  
Սիրտս է լալիս /3×
Lyrics added by: Henrik Hovsepyan
You must be logged in to post a comment.